Ladybug پنجشنبه 31 خرداد 1397 03:33 ب.ظ نظرات ()
بخش جدید به نام بخش کارتون ها که کاملا جدا ازانیمه خواهند بود درحال راه اندازی وتاساعاتی آینده دردست دوستان قرار میگیرد.

به دلیل رأی کم صفحه اصلی سایت به انیمه اختصاص داده شده است ولی ازاین پس دروبسایت کارتون  نیز قرارمیگیرند اما صفحه جانبی بخش کارتون ها،

این به دلیل این است که به نظرات اندک بازدیدکنندگان دیگربی توجهی نکرده باشیم 
درنظرسنجی...

هم اکنون درخواست های خود راازچندین مجموعه اماده برای قرار گرفتن دروبسایت اعلام کنید.

تماشای لیست آماده برای قرارگرفتن درسایت برای درخواست:


تذکر:
لطفا ایمیل خود رانیز هنگام درخواست واردکنید
 تا پس ازقرارکرفتن به شما اطلاع رسانی شود.